Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Adatvédelem

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

1. A szabályzat összeállításának célja, hogy a Karavándor Kft., mint a jelen weboldal üzemeltetőjének (továbbiakban Weboldal üzemeltető) adatvédelmi és adatkezelési politikája mindenki számára elérhető formában rögzítése kerüljön, ezzel biztosítva, hogy a törvényben meghatározott adatvédelmi és adatkezelési elveknek megfelelően a weboldalhoz kapcsolódó bármely szolgáltatást igénybe vevő személy meggyőződhessen a személyiségi jogainak, különös tekintettel a személyes adatok védelméhez való jogának tiszteletben tartásáról a személyes adatok kezelése, valamint gépi feldolgozása során. Amennyiben az internetes ajánlat keretében lehetőség nyílik személyes vagy üzleti adatok (e-mail cím, név, lakcím, telefonszám) megadására, annak a közlése az oldalt megnyitó és használó személy szabad akaratából történik. Minden felkínált szolgáltatás igénybe vétele vagy megfizetése - amennyiben technikailag lehetséges és elvárható - az ilyen adatok megadása, illetve anonim adatok vagy formális adatok közlésével is engedélyezett. Szolgáltató, a tudomására jutott személyes adatokat a vonatkozó adatvédelmi törvény útmutatásai szerint kezeli.

2. A szabályzatban előforduló fogalmak értelmezése:

2.1. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt meghatározza az adat kezelésének célját és az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza majd végrehajtja illetőleg adatfeldolgozóval végrehajtatja. Jelen esetben Weboldal üzemeltető vagy erre feljogosított szerződéses partnere, amennyiben jogosult Weboldal üzemeltető nevében eljárni.

2.2. Adatkezelés: függetlenül az alkalmazott eljárástól az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége. Különös tekintettel az adat létrehozása (gyűjtése, felvétele, rögzítése) feldolgozása (rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése), valamint az adat további felhasználásának megakadályozása. Ide tartozik fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép… stb.) rögzítése.

2.2.1. Adatfeldolgozás: az adaton végzett adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.

2.2.2. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi. Jelen esetben Weboldal üzemeltető.

2.3. Felhasználó: önmaga vagy más nevében az oldalt felkereső és ez által ott meghatározható, személyes adataival azonosított illetve közvetlenül vagy közvetve azonosítható természetes személy (továbbiakban Felhasználó).

2.3.1. Személyes adat: olyan adat, ami Felhasználóval kapcsolatba hozható, legyen az a neve, kapcsolat felvételi adatai, bármely azonosító jele, valamint közvetve vagy közvetlenül következtethető fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret, továbbá a személyes adatból levonható felhasználót érintő következtetés.

2.3.2. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel a rá vonatkozó személyes adat teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez félreérthetetlen beleegyezését adja.

3. Az adatvédelmi és adatkezelési szabályzatot jegyző, egyúttal adatkezelő a Weboldal üzemeltető: Karavándor Kft. Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán 01-09-367059 cégjegyzék számon regisztrálva adószáma: 12005260-2-43 székhelye:1224 Budapest, Bartók Béla út 138. e-mail: karavandor@hotmail.com telefon: +36 1 207 4434 adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-59871/2012. Felhasználó személyes adatainak kezelése során a Weboldal üzemeltetője betartja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény valamint a közadatok újra hasznosításáról szóló 2012. évi LXIII. törvény és ezekkel összefüggésben a 2015. évi XCVI. törvény előírásait. Tekintettel arra, hogy az adatkezelés az adatkezelővel ügyfél kapcsolatban álló felhasználókra vonatkozik, így a 2011. évi CXII. törvény 65.§ (3) a) pontja értelmében az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vétele nem szükséges. Felhasználó mindenkor jogosult az adatkezelést letiltani, személyes adatait töröltetni a fentiekben megadott e-mail címre küldött kifejezett akaratával, vagy ha erre technikailag adott a lehetőség a weboldalon történő közvetlen leiratkozással.

4. Az adatok megismerésére jogosult természetes és jogi személyek, az adatfeldolgozó: Az adatokat az adatkezelő és annak munkatársai jogosultak megismerni, az adatokat nem teszik közzé, a mindenkor hatályos jogszabályok által meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségben érintettek körét kivéve harmadik személyek számára nem adják ki. Felhasználó által megadott adatok a szállítólevél, illetve a számla kibocsátása céljából kerülnek feldolgozásra, amelyeket adatkezelő Felhasználó által megadott számlázási/szállítási címre, elektronikus számla esetén Felhasználó által megadott e-mail címre küld.

5. A kezelt személyes adatok köre a regisztráció során a Felhasználó által kötelezően megadandó vagy megadható alábbi adatok:

5.1. Személyes adatok magáncélú használat esetén: belépési név (saját név) e-mail cím lakcím/szállítási cím telefonszám

5.2. Személyes adatok cég nevében történő eljárás esetén:

belépési név (ha saját név)
az ügyintéző neve (ha saját név)
munkahelyi telefonszám (ha egyúttal saját szám)
lakcím (ha a vállalkozása címével egyezik)

A weboldal adatbázisa Felhasználó adatait a regisztrációval nyújtott szolgáltatás teljesítése érdekében, hírlevélre történő feliratkozás esetén annak teljesülése céljából tárolja, azokat azonban az adatkezelő harmadik fél számára továbbadni sem reklámfelhasználás, sem egyéb célra nem jogosult.
A weboldalon történő regisztrációval, a felhasználási feltételek elfogadásával Felhasználó kijelenti, hogy Weboldal üzemeltető által a részére megtekintésre felkínált információk tekintetében, annak megismerésének szándékával ügyfél kapcsolatot létesít Weboldal üzemeltetővel. Ennek keretében Weboldal üzemeltetőnek hozzájárulását adja Felhasználó a fentiekben megjelölt számlázási, kapcsolattartási adatainak illetőleg a weboldal szolgáltatásának igénybevételéhez szükséges belépési személyes adatainak a kezeléséhez. A jelen szabályzatban foglaltakra figyelemmel Weboldal üzemeltető Felhasználót a vonatkozó rendelkezések betartásával regisztrált ügyfélként kezeli.
A weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie (süti, apró információcsomag), kerül küldésre a szerver által a böngészőnek, amit a böngésző visszaküld a szervernek, így Felhasználó böngészője egyedileg azonosítható lesz. Az említett cookie feladata csak a felhasználói élmény javítása, a belépési folyamat automatizálása/aktualizálása, illetve a weboldal marketing tevékenységének hatékonyságát méri.

6. Az adatkezelés célja, jogalapja, módja, felelőssége és időtartama. Adatkezelő nem használhatja fel a megadott személyes adatokat az e pontokban írtaktól eltérő célokra. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – kizárólag a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

6.1. A weboldalon elérhető szolgáltatások minél magasabb szintű nyújtásának biztosítása az adatkezelés kizárólagos célja. Weboldal üzemeltető a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, az esetlegesen létrejövő szerződés későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Jelen weboldalon történő regisztrációval Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait az alábbi célokra felhasználhassuk: kapcsolattartás Felhasználóval hírleveleinken keresztül történő rendszeres tájékoztatás marketing hatékonyság mérése szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos törvényi kötelezettségek (számla, szállító…stb.) teljesítése

6.2. Az adatkezelésre a jelen weboldalon található tartalmak megjelentetésére Felhasználó általi önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adatai felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja Felhasználó önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást Felhasználó a fentiekben megjelölt adatok kezelése tekintetében a jelen adatvédelmi szabályzat megismerését a cookie használatára vonatkozó közlés ráutaló elfogadásával, illetőleg a weboldal használatával, a regisztrációval, a kérdéses adatok önkéntes megadásával ismeri el. Felhasználó így fejezi ki önkéntes hozzájárulását az adatkezelő részére személyes adatainak marketingcélú felhasználásához.

6.3. A regisztráció során megadott személyes adatok kezelésének módja: Felhasználó adatait kizárólag számítástechnikai eszközzel végrehajtott adatfeldolgozással kezeljük. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok a statisztika-készítését, az informatikai rendszer technikai fejlesztését, a felhasználók jogainak védelmét szolgálják.

6.4. Adatkezelő nem ellenőrzi a megadott személyes adatokat sem a regisztráció alkalmával, sem később, kivéve, ha erre hatályos jogszabály kötelezi. Kizárólag Felhasználó felel a megadott adatok tartalmi helyességéért. Felhasználó felelősséggel tartozik azért, hogy az általa megadott e-mail címről kizárólag ő veszi igénybe a weboldal nyújtotta szolgáltatást. Ilyen módon terjed ki a felelősségvállalása a belépéssel, a visszaigazolással, a számlaküldéssel és minden más, a szolgáltatással kapcsolatos előírt vagy elvárt tevékenység meghiúsulásáért.

6.5. A személyes adatok kezelése a regisztráció során kötelezően elvárt adatok megadásának időpontjában kezdődik és alapesetben azok törléséig tart. Az olyan adatok kezelésének kezdete, amelyek megadása önkéntes, az adat megadásának időpontjában kezdődik és annak törléséig tart. Felhasználó a regisztráció során rögzített adatok megváltoztatását, vagy törlését a bejelentkezést követően a saját „Fiókom” profilban vagy technikai probléma esetén se fentiekben megadott e-mail címre elküldött e-mailben kezdeményezheti. A fent megadott megőrzési időtartamot a vonatkozó aktuális jogszabályi előírások (számviteli vagy más törvényi rendelkezések) módosíthatják.

7. Az adatokba betekintésre jogosultak köre

7.1. A tárolt adatokat Weblap üzemeltető vagy annak közvetlen munkatársa ismerheti meg. Az aktuális jogszabályi előírások betartásával harmadik fél nem ismerheti meg az adatokat

7.2. A számviteli/informatikai rendszer, a megrendelés teljesítése (különös tekintettel a könyvelésre illetve a kiszállításra, amelynél a partner kiválasztásában illetve a személyes átvételben Felhasználónak választási lehetősége van) Weboldal üzemeltető külsős adatfeldolgozót vehet igénybe, akiknek a végrehajtás során bevett gyakorlatáért Weblap üzemeltető nem vonható felelősségre.

7.3. Az eddigiekben részletezett eseteken túlmenően személyes adatok továbbítására kizárólag törvényi kötelezettség alapján kerülhet sor.

8. Felhasználó jogai a személyes adatival kapcsolatosan.

8.1. Az életszerűség határain belül Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni Weboldal üzemeltetőtől a rá vonatkozó tárolt adatokról. Bármikor módosíthatja azokat az Általános Szerződési Feltételekben valamint a jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Nyilatkozatban részletezett módon. Ez magában foglalja az adatok törlésének kezdeményezését is.

8.2. Felhasználó kérésére Weboldal üzemeltető tájékoztatást ad az általa kezelt és Felhasználóra vonatkozó adatokról és azok kezelésének körülményeiről (jogalapjáról, céljáról, időtartamáról, az adatkezelés módjáról) és felvilágosítást ad, kinek, mikor milyen céllal továbbította az adatokat. Weblap üzemeltető az írásban történt kérelemre a benyújtást követő 30 napon belül teljesíti a tájékoztatást.

8.3. Weboldal üzemeltető munkatársainál a következő elérhetőségek valamelyikén érvényesítheti jogait Felhasználó: levélben: Karavándor Kft. 1780 Budapest, Pf. 26. személyesen: 1224 Budapest, Bartók Béla út 138. (előzetesen egyeztetett időpontban) e-mail: karavandor@hotmail.com (a benyújtásról olvasási visszaigazolást kell kérni)

8.4. A tévesen, hiányosan vagy helytelenül rögzített adatok módosítását Felhasználó bármikor kezdeményezheti. Amennyiben egyedül önmaga nem tudná az adatokat módosítani a weboldalon, akkor a fentiek szerint kezdeményezheti azt, illetve az adatok törlését az igény beérkezését követő három munkanapon belül Weboldal üzemeltető elvégzi oly módon, hogy az addigi formában többé nem lesz helyreállítható. A törlés nem terjed ki a jogszabályi kötelezettségek szerinti adatmegőrzésre, az abban foglalt időpontig.

8.5. Vitás esetben Felhasználó bíróságnál is érvényesítheti jogait, amennyiben a részletezett módon ezt nem tudta elérni, de kérheti adatvédelmi biztos segítségét is.

8.6. Weboldal üzemeltetője Felhasználóval szemben kártérítési igénnyel léphet fel, ha a regisztráció során az harmadik fél adatait vagy nem valós adatokat adott meg és ez által vagy bármilyen más módon a weboldal igénybevételével kárt okozott. Weboldal üzemeltető ilyen esetben minden tőle elvárt segítséget megad a hatóságoknak a jogsértés elkövetőjének beazonosítása céljából.

9. Egyéb rendelkezések

9.1. Weboldal üzemeltető rendszere adatokat gyűjthet a felhasználók aktivitásáról, de azok nem kapcsolhatóak össze a felhasználók által a regisztráció alkalmával megadott egyéb adatokkal, sem más weboldalak vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

9.2. Weboldal üzemeltető kötelezettséget vállal a tőle elvárható technikai szinten, hogy mindent megtesz az adatok biztonságos tárolása érdekében. Elvégzi azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, és megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását vagy megváltoztatását. Weboldal üzemeltető a tőle telően minden olyan harmadik fél kötelezettségét is megköveteli ez irányban, akiknek az adatokat esetlegesen átadnia vagy továbbítania kellett.

9.3. Weboldal üzemeltető a kezelésében lévő adatokat csak az eredeti adatfelvétel céljából használja fel, az esetleg ettől eltérő célra szánt felhasználás előtt Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, egyértelmű hozzájárulását kéri vagy lehetővé teszi a felhasználás megtiltását.

9.4. Az Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat egyoldalú megváltoztatásának jogát Weboldal üzemeltető Felhasználó időben történő értesítése mellett fenntartja. A módosítás hatályba lépését követően az Felhasználó a weboldal további használatával, mint ráutaló magatartással elfogadja a módosított Szabályzatban foglaltakat.

Felelősség kizárása

Az online kínálat tartalma
A weboldal üzemeltetője (továbbiakban Szolgáltató) nem vállal semmiféle felelősséget az aktualitás, az információ helyessége, pontossága és minősége szempontjából. Felelősségi igények érvényesítése a Szolgáltatóval szemben, amelyek bárminemű anyagi vagy erkölcsi vonatkozással bírnak, illetve ami a rendelkezésre bocsátott információk felhasználásából vagy fel nem használásából eredeztethetőek, vagy hibás, esetleg hiányos információra vezethető vissza, alapvetően kizárva, amennyiben a Szolgáltató részéről nem áll fenn bizonyíthatóan szándékosság vagy súlyos hanyagság. Minden ajánlat alapvetően tájékoztató jellegű, tehát kötelezettség nélküli és nem kötelező érvényű. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy akár az egész ajánlatot különösebb indoklás nélkül megváltoztassa, kiegészítse, törölje, vagy a nyilvánosságra hozatalt időlegesen, illetve véglegesen megszüntesse.

Hivatkozások és linkek
A közvetett vagy közvetlen utalások idegen Internet oldalakra ("linkek"), amelyek a Szolgáltató felelősségi körén kívülre tartoznak, kizárólag csak akkor jelentenek felelősségi kötelezettséget, ha a Szolgáltató ismeretileg képes és számára technikailag lehetséges, sőt tőle elvárható lenne, hogy a törvényellenes tartalom megjelenését megakadályozza. A Szolgáltató nyomatékosan kijelenti, hogy a linkek létrehozásakor azokon az oldalakon semmilyen illegális tartalom nem volt. A linkelt/hivatkozott oldalak mindenkori aktuális és a jövőbeni tartalmára és szerzőségi viszonyaira a Szolgáltatónak nincs befolyása. Ezért a Szolgáltató kifejezetten elhatárolódik minden linkelt/hivatkozott oldal tartalmától, amelyet a link létrehozása után megváltoztattak. Ez a megállapítás érvényes a saját Internetes ajánlat keretében elhelyezett linkekre és átirányításokra és idegen berögzítésekre, amelyek a szerző által kezelt esetleges vendégkönyvek, fórumok és mailing-listákra terjednek ki. Illegális, hibás vagy illetéktelen tartalmakért, különösképpen károkért, amelyek az ily módon keletkezett információk használatából vagy nem használatából származnak, egyedül annak az oldaldalnak az üzemeltetője felel, amelyikre az átirányítás megtörtént, és nem az, aki létrehozta az átirányítást.

Szerzői és védjegyoltalom
Szolgáltató törekszik arra, hogy minden publikációban a szerzői jogokat az alkalmazott grafikák, hangdokumentumok, videó anyagok és szövegek tekintetében tiszteletben tartsa, a saját előállítású grafikák, hangdokumentumok, videó anyagok és szövegek vagy a licencmentes grafikák, hangdokumentumok, videó anyagok és szövegek viszonylatában betartassa. Az internetes ajánlaton belül megnevezett, adott esetben harmadik személy által levédett márka és áruvédjegyek korlátlanul a mindenkor érvényes védjegyoltalom és tulajdonvédelmi jog alá tartoznak a mindenkori tulajdonos javára. Egyedül csak a puszta elnevezés alapján nem vonható le az a következtetés, hogy a védjegy nem áll egy harmadik személy jogvédettsége alatt.
Szolgáltató által előállított objektumok másolási joga a közzétételre kizárólag a Szolgáltatónál marad. Az ilyen grafikák, hangdokumentumok, videó anyagok és szövegek sokszorosítása, más elektromos vagy nyomtatott formában történő terjesztése Szolgáltató kifejezett hozzájárulása nélkül nem engedélyezett!

Jelen felelősség kizárás jogi hatálya
Ez a felelősség kizárás az internetes ajánlat részének tekintendő, ahogy erre ezen az oldalon hivatkoztak. Amennyiben ennek a szövegnek részei vagy egyes formái az érvényes jognak nem, már nem vagy nem teljes egészében felelnek meg, attól még a dokumentum fennmaradó részei tartalmukban és érvényességükben változatlanok maradnak.